Ai nói không nên bán hàng cho người thân họ hàng, chứ tôi thì cho rằng bán hàng cho người thân mới dễ bán, dễ làm giàu thôi. Để tôi phân tích cho mà nghe: